Bun venit pe https://www.pegas.ro/ . Acești Termeni și condiții sunt un Acord între pegas.ro, și persoana care vizualizează acest Acord online . Înainte de a accesa pegas.ro trebuie să fiți de acord cu termenii și condițiile acestui Acord.

PRIN ACCESAREA CURSURILOR https://www.pegas.ro, RECUNOAȘTEȚI CĂ AȚI CITIT ACEST ACORD, ÎL ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU EL. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ORICARE DINTRE TERMENII SĂI, ATUNCI NU VEȚI PUTEA ACCESA CURSURILE PEGAS.RO. ACCEPTAREA PEGAS.RO ESTE CONDIȚIONATĂ EXPRES DE CONSIMTAMÂNTUL DUMNEAVOASTRĂ LA TOȚI TERMENII ACESTUI ACORD. ACESTA ESTE UN ACORD LEGAL ÎNTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI PEGAS.RO.

Dacă acceptați acest acord în numele unei companii, organizații, guvern sau altei entități juridice, declarați și garantați că (i) sunteți autorizat să faceți acest lucru și (ii) entitatea este de acord să fie legată din punct de vedere legal de acest acord.

Cursurile oferite de pegas.ro sunt disponibile numai pentru persoanele care au vârsta majoră și pot încheia contracte obligatorii din punct de vedere juridic în conformitate cu legislația în vigoare. Fără a limita cele de mai sus, Cursurile oferite de pegas.ro nu sunt destinate a fi utilizate de persoane cu vârsta sub 18 ani. Dacă nu vă calificați, vă rugăm să nu utilizați sau accesați Cursurile sau site-ul web pegas.ro.

1.RESTRICȚII. Achiziția unui curs este personală. Nu poți transfera niciunul dintre drepturile care ți-au fost acordate prin acest Acord și nici nu poți permite terților, inclusiv, să beneficieze de utilizarea sau funcționalitatea Cursurilor de la pegas.ro. Orice încercare de a transfera oricare dintre drepturile, îndatoririle sau obligațiile este nulă și va fi considerată o încălcare a prezentului Acord. Un curs nu poate fi atribuit unei alte persoane după ce v-ați înscris la un curs de la pegas.ro.

2.CONȚINUT MENȚINUT DE PEGAS.RO. Recunoașteți și sunteți de acord că: (i) pegas.ro poate alege, din când în când, să actualizeze cursurile, dar pegas nu garantează că orice curs va fi actualizat sau că orice actualizări va fi pusă la dispoziția dumneavoastră, în orice moment pe durata acestui Acord; (ii) pegas.ro nu își asumă și declină în mod expres orice obligație de a actualiza și include orice informații în Cursurile 360; (iv) Sunteți de acord să solicitați informații suplimentare despre orice curs.

3.PEGAS.RO VĂ RESPECTĂ CONFIDENTIALITATEA. Ne angajăm să îți protejăm confidențialitatea și să vă oferim o experiență online sigură. Această declarație de confidențialitate se aplică site-ului web și domeniilor deținute de pegas.ro. Această declarație de confidențialitate acoperă informații de identificare personală, colectare de date anonime și raportare agregată. Informațiile de identificare personală sunt acele informații care sunt asociate cu numele sau identitatea dumneavoastră personală.

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Pegas Cursuri de Calificare, în calitate de Prestator, cu sediu social în Târgu Mureș, strada Bradului numarul 2/B, jud. Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numarul J26/397/2002, CUI RO 14636556. Adresă mail de contact: info@pegas.ro

și

Clientul, în calitate de Beneficiar, cu datele înregistrate în platforma https://www.pegas.ro au agreat urmatoarele:

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor realizate prin intermediul https://www.pegas.ro . Clientul se obligă să ia la cunoștința aceste condiții înainte de a achiziționa un curs. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței „Accept Termenii și Condițiile”. Pegas Cursuri de Calificare își rezerva dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Obiectivul profesional al Prestatorului, în legătură cu care se realizează serviciul acordat Beneficiarului, a fost definit astfel: participarea la Curs de specializare/calificare/stagiu în funcție de alegerea Beneficiarului. Instruirea practică se va realiza sub coordonarea și supravegherea personalului RSVTI al deținătorului utilajului și a Formatorului de practică al Prestatorului. Instruirea teoretică și practică se vor realiza în locația selectată de Beneficiar.

Art. 2. DURATA CONTRACTULUI

2.1. Durata medie de parcurgere a cursurilor este în funcție de cursul achiziționat de Beneficiar.

2.2. Executarea contractului se va face începând cu data efectuării plății, contractul urmând a înceta la finalizarea cu succes a cursurilor și emiterea diplomelor de absolvire.

2.3. Durata contractului (curs și/sau examen) poate fi extinsă sub motivul deciziilor legale care au în vedere modalitățile de organizare a cursurilor care fac obiectul prezentului contract, inclusiv măsuri de amânare sau suspendare a cursurilor sau examenelor de absolvire ca decizii de control a pandemiei Covid 19 în România.

Art. 3. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea totală a contractului este prevăzuta în momentul finalizării comenzii online, aceasta având toate taxele incluse. În fuctie de cursul achizitionat de Beneficiar, acesta include taxele ISCIR, conform prescripției tehnice sau nu include taxe ISCIR. Conform Prescripției Tehnice taxele ISCIR includ: 100 RON taxă de evaluare dosar, 150 RON taxă de examinare și 150 RON taxă de eliberare autorizație. Costurile ISCIR vor fi achitate de către Prestator în numele Beneficiarului. Cursurile care conform prescipției în vigoare necesită aviz ISCIR sunt taxate de către ISCIR: Fochist, Stivuitorist, Macaragiu, Operator GPL. Cursuri care conform prescripției în vigoare nu necesită aviz ISCIR și nu sunt supuse taxării ISCIR: Mașinist la mașini pentru terasamente. Prețul cursului este scutit de TVA conform art. 292, alin. (1), lit. (f), din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Prețul stagiului este supus taxării TVA de 19%. Plata se face, cu cardul, direct pe platforma https://www.pegas.ro, urmând ca la finalul efectuării plății Beneficiarul să primească factura fiscală. În cazul în care Beneficiarul nu a promovat examenul sau nu se prezintă la examen, deși a fost programat, și nu a anunțat acest lucru cu minim 15 zile calendaristice înainte de data acestuia, și dorește înscrierea la un nou examen, acesta se obligă să achite taxa de reexaminare în valoare de 300 RON. În cazul în care Beneficiarul renunță la curs după începerea acestuia, indiferent de motiv, va pierde suma achitată până în acel moment.

3.2. În cazul plăților online, înscrierea la curs devine valabilă în urma achitării a 100% din taxa de participare, conform facturii proforme ce se va trimite pe e-mail imediat după ce plata a fost confirmată.

3.2.1. În cazul plăților online prin rate, înscrierea la curs devine valabilă în urma achitării a 100% din taxa de participare, conform facturii proforme ce se va trimite pe e-mail imediat după ce plata a fost confirmată.

3.3. În cazul plăților numerar sau la sediu, taxa se va plăti în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea proformei iar înscrierea devine valabilă imediat după realizarea plății.

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea la curs în cazul în care se va depăși data de efectuare a plăţii.

Accesul în sala de curs se va permite numai persoanelor care au efectuat cel putin 50 % din plata taxei de participare.

Organizatorul işi rezervă dreptul de a nu permite accesul în sala de curs persoanelor în stare de ebrietate sau care au consumat stupefiante.

Art. 4. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

4.1. Prestatorul se obligă să asigure Beneficiarului suportul de curs în format electronic.

4.2. Prestatorul se obligă să elibereze cursantului diplomele de absolvire, la finalizarea cursurilor prin examen susținut cu succes.

4.3. Prestatorul se obligă să asigure Lector competent pentru realizarea obiectivelor stabilite prin prezentul contract.

4.4. Prestatorul se obligă să asigure instruirea privind securitatea și sănătatea în muncă.

Art. 5. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

5.1. Beneficiarul va furniza terților informații și orice documente aferente prezentului contract numai cu acordul prealabil al Prestatorului. Fac excepție informațiile solicitate în condițiile legii de autoritățile abilitate legal.

5.2. Beneficiarul se obligă la predarea documentelor necesare dosarului de participare la curs/examen:

-copie BI/CI

-copie certificat de naștere

-copie ultima diplomă de studii (minim învățământ obligatoriu)

-fișă de aptitudini de medicina muncii cu mențiunea „Apt pentru prestarea ocupației de Stivuitorist”

-poză format ¾

5.3. Termenul de predare a acestor documente este de cel târziu 5 zile înainte de data de începere a cursului.

5.4. Prestatorul nu poate fi tras la răspundere în situația în care Beneficiarul nu au putut fi programat la examen din cauză că dosarul a fost incomplet sau documentele nu au fost conforme.

5.5. Beneficiarul se obligă să plătească prețul contractului în termenele și condițiile prevăzute în art. 3 din prezentul contract. În caz contrar se vor aplica penalități în procent de 0,2% a sumei datorate, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, calculată de la data scadenței facturii. Până la plata integrală PEGAS CURSURI DE CALIFICARE SRL nu va elibera Autorizația, Talonul sau Certificatul de absolvire.

5.6. Beneficiarul se obligă la protejarea proprietăți intelectuale a Prestatorului asupra conținutului suportului de cursuri.

5.7. Beneficiarul se obligă să se conformeze programului de curs, astfel încat să nu pericliteze drepturile sau siguranţa altor participanţi la curs.

5.8. Beneficiarul este responsabil să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora.

5.9.Beneficiarul se obliga să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesională.

5.9.1.Beneficiarul se obliga să respecte reglementările legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Art. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

6.1. Prezentul contract poate înceta în următoarele situații:

-prin expirarea termenului și realizarea obiectului contractului;

-prin acordul de voință al părților;

-prin reziliere unilaterală, în cazul în care una dintre părți nu își va respecta obligațiile asumate prin contract, după ce a fost în prealabil notificată cu privire la această nerespectare, însă nu s-a conformat notificării, rezilierea operând în termen de 5 zile de la primirea notificării de către partea în culpă. În cazul în care situația de mai sus nu apare, încetarea contractului va interveni la finele prestării serviciului de formare profesională, conform art. 3.

Art. 7. CONFIDENȚIALITATE

7.1. Atât Prestatorul cât și Beneficiarul se obligă să nu divulge unei terțe persoane sau să nu folosească nici o informație considerată confidențială ce ar putea dăuna părților. Excepție fac înțelegerile scrise între Prestator și Beneficiar care specifică conținutul informațiilor ce pot fi cunoscute de o terță persoană.

7.2. Beneficiarul se obligă să nu divulge informații privind conținutul cursului, să nu predea/distribuie suportul de curs.

7.3. Pentru buna derulare a obiectului contractului mai sus menționat, pentru transmiterea de noutăți în legătură cu acesta cât și pentru informarea Beneficiarului cu privire la alte produse din portofoliul PEGAS CURSURI DE CALIFICARE SRL, sau campanii de marketing, Beneficiarul își dă acordul pentru folosirea de către PEGAS CURSURI DE CALIFICARE SRL a datelor cu caracter personal aferente persoanelor cu care PEGAS CURSURI DE CALIFICARE SRL intră în contact pe parcursul derulării contractului, totul în acord cu Regulamentul (UE) 2016/679.

7.4. Utilizarea acestor date poate continua și după finalizarea obiectului contractului cu excepția cazului în care Beneficiarul își exprimă expres dorința ca aceste date să fie șterse din baza de date a PEGAS CURSURI DE CALIFICARE SRL.

7.5. Beneficiarul declară că a luat la cunoștință și este de acord cu Politica de confidențialitate a datelor a PEGAS CURSURI DE CALIFICARE SRL. Politica de confidențialitate este disponibilă oricând și poate fi consultată de către Beneficiar la sediul PEGAS CURSURI DE CALIFICARE SRL, precum și pe site-ul acestuia, pegas.ro.

Art. 8. NOTIFICĂRI

8.1. În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți prin poștă cu confirmare de primire, prin curier, prin fax sau e-mail. Adresele la care se fac comunicările sunt cele din prezentul contract, dacă nu se notifică altfel.

8.2. Notificările/comunicările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

Art. 9. LITIGII

9.1. Părțile contractante vor depune toate diligențele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului.

9.2. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părțile se pot adresa instanței de judecată competente de la sediul Prestatorului.

Art. 10. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

10.1 Beneficiarul poate solicita returnarea sumelor achitate doar în următoarele cazuri:

-dacă anunță, în scris, Prestatorul, cu minim 15 zile înainte de data începerii cursului contractat, privind decizia de renunțare la efectuarea cursului, indiferent de motiv, se restituie integral suma achitată de îndată ce s-a primit înștiințarea.

-dacă anunță, în scris, Prestatorul, între 14 și 5 zile înainte de data începerii cursului contractat, privind decizia de renunțare la efectuarea cursului, indiferent de motiv, se restituie 50% din suma achitată de îndată ce s-a primit înștiințarea – dacă Prestatorul, indiferent de motiv, decide să amâne cu mai mult de 120 zile data începerii cursului (data este cea ofertată inițial). Această perioadă poate fi extinsă sub motivul deciziilor legale care au în vedere modalitățile de organizare a cursurilor care fac obiectul prezentului contract, inclusiv măsuri de amânare sau suspendare ca decizii de control a pandemiei Covid 19 în România.

10.2 Prestatorul este obligat să respecte prevederile legale, indiferent de emitentul respectivelor reglementari sau de subiectul reglementarilor, legate de modul de înscriere la curs, derulare curs, derulare examen, reglementari cu privire la măsurile de siguranță decise datorită situației pandemice în România generată de Covid 19. Pe cale de consecință, Beneficiarul este de acord cu orice modificare a prezentului contract operată de Prestator ca urmare a modificării reglementarilor legale, inclusiv la durata, valoarea, modalitățile de plată sau modul de derulare al contractului. În conformitate cu acest aspect, Beneficiarul nu poate solicita 1. returnarea vreo unei sume plătite sau 2. pretinde daune interese sau 3. formula pretenții de orice fel sau 4. de a pretinde schimbarea obiectului, valorii sau duratei contractului datorita neîncadrării acestuia în specificațiile legale sau nerespectării reglementarilor specifice sau imposibilității acestuia de a continua realizarea obiectului contractului.

Art. 11. FORȚA MAJORĂ ȘI ALTE CAUZE ÎN AFARA CONTROLULUI PĂRȚILOR

11.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în cazul în care aceasta este dovedită în condițiile legii.

11.2. Partea care, din cauză de forță majoră, nu își poate respecta obligațiile contractuale va înștiința în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data începerii situației de forță majoră.

Art. 12. CLAUZE FINALE

12.1. Orice modificare a prezentului contract se face numai cu acceptul ambelor părți, accept care trebuie materializat sub formă scrisă într-un act adițional ce va fi considerat parte integrantă a contractului.