Organizator concurs:

PEGAS CURSURI DE CALIFICARE SRL cu sediul social în Târgu Mureș, Str. Bradului, nr. 2/b, jud. Mureș, având număr de ordine în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș J26/397/2002, cod fiscal RO14636556, cont bancar deschis la Unicredit Bank Mureș, reprezentată prin Claudiu Aiftimiei în calitate de Administrator, (denumită în continuare „Organizator”),

Dreptul de participare

Campania organizată se desfășoară la nivel național, pe întreg teritoriul României.

Poate participa la campanie:

 • orice persoană fizică non-client sau client utilizator al serviciilor oferite de Pegas cursuri de calificare
 • orice persoană fizică care îndeplinește simultan următoarele condiții:
  • este rezident în România;
  • are vârsta de minimum 18 ani împliniți până la data începerii Campaniei (27.02.2023)
  • acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament
 • prin participarea la prezenta campanie, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite prin regulamentul oficial al campaniei. În cazul în care Organizatorul constată că participanții nu au îndeplinit și/sau nu au respectat condițiile stipulate în Regulamentul oficial al campaniei, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără alte despăgubiri sau plăți
 • câștigătorilor le poate fi solicitată participarea la acțiuni publicitare ce însoțesc sau rezultă în urma acestei campanii promoționale, fără alte obligații sau plăți
 • tragerea la sorți este în conformitate cu legile și reglementările din România
 • regulamentul oficial de desfășurare a concursului promoțional este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. Regulamentul poate fi consultat la sediile Pegas Cursuri de Calificare din Târgu Mureș, strada Madach Imre, nr. 8, respectiv București, strada Pătlaginei, nr. 8, sector 3 și Iași, Șoseaua Moara cu Foc, nr. 35, de luni până vineri, interval orar 08:00 – 18:00, precum și pe website pegas.ro, începând cu data de 27 februarie 2023.

Detalii privind desfășurarea campaniei

Campania se desfășoară pe paginile de socializare: Facebook, pagina https://www.facebook.com/pegascursuri și Instagram, pagina https://www.instagram.com/pegascursuridecalificare/, în perioada 27 februarie – 24 martie 2023.

Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe sau prelungi Campania în orice moment, prin modificarea Regulamentului Oficial și printr-o comunicare realizată către toți Participanții prin intermediul rețelelor de socializare Pegas cursuri de calificare, dar și pe website.

Premiul campaniei

Televizor Horizon, Full HD, 80cm, în valoare totală de 500 lei (TVA inclus).

*Premiul va fi livrat prin intermediul firmei de curierat Cargus, costul transportului revenindu-i organizatorului campaniei.

Mecanism

Pentru înscrierea în campania Alătură-te comunității Pegas”, organizată de Pegas cursuri de calificare, fiecare participant trebuie să respecte următorii pași:

Desemnarea câștigătorilor

 • Extragerea premiilor va avea loc pe data 27 martie 2023, ora 12:00, ora României.
 • Extragerea premiilor se va efectua prin intermediul site-ului: https://commentpicker.com/, iar numele și profilul de Facebook al câștigătorului vor fi publicate pe paginile de socializare, Facebook https://www.facebook.com/pegascursuri și Instagram https://www.instagram.com/pegascursuridecalificare/ ale Pegas cursuri de calificare, dar și pe website pegas.ro.
 • Organizatorul prezentului concurs își rezervă dreptul de a extrage 5 rezerve, în cazul în care câștigătorul desemnat prin tragere le sorți nu poate accepta premiul din diferite motive sau se va dovedi că nu a îndeplinit condițiile de participare și de acces la prezenta campanie, stipulate în prezentul regulament.
 • Câștigătorul are la dispoziție 24 de ore, din momentul în care s-a anunțat public numele acestuia, de a răspunde mesajelor, în vederea confirmării și transmiterii premiului.

Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Eventualele sesizări legate de desfășurarea Competiției vor fi făcute până la data de 24 martie 2023, la adresa organizatorului: PEGAS CURSURI DE CALIFICARE SRL, la sediul social din Târgu Mureș, Str. Madach Imre nr. 8, jud. Mureș, având număr de ordine în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș J26/397/2002, cod fiscal RO14636556, cont bancar deschis la Unicredit Bank Mureș, reprezentată prin Claudiu Aiftimiei în calitate de Administrator.

Sesizările ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

Prelucrarea și protecția datelor personale

Prin participarea la Campanie, participanții își exprimă consimțământul expres și neechivoc pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal (nume, prenume, telefon, e-mail, profil rețele de socializare) de către Organizator în scopul: înscrierii și participării la etapele campaniei, validării, acordării premiului.

Datele personale ale participanților solicitate în temeiul prezentului Regulament vor fi gestionate exclusiv de către PEGAS CURSURI DE CALIFICARE SRL.

Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate pe durata campaniei. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezenta campanie și să le utilizeze conform prezentului regulament oficial și legislației în vigoare.

Forța majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform Art. 1082 și 1083 C. civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice Participanților la Campanie existentă acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

În înțelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forță majoră următoarele evenimente:

 • pierderea bazelor de date care conțin materialele încărcate de participanți;
 • avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și acordare a premiilor;
 • tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 • orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia; Enumerarea din secțiunea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ.

Dispoziții finale

Participarea la Campanie presupune acceptarea implicită a prevederilor prezentului Regulament de Campanie.

Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe www.pegas.ro și în fiecare zi lucrătoare, pe perioada desfășurării Campaniei, între orele 08:00 – 18:00 la sediul din Târgu Mureș, strada Madach Imre, nr. 8.

Mai multe detalii se pot obține pe adresa de e-mail marketing@pegas.ro, pe perioada desfășurării campaniei, între orele 08:00 – 18:00, de luni până vineri.

 

ORGANIZATOR

PEGAS CURSURI DE CALIFICARE SRL

 

DATA

27 februarie 2023